Кричим Експрес

 

   През новата 2016г. дружеството допълни своя автобусен парк с нов автобус марка  Setra, модел S 516 HD 2, Комфорт клас,  двигател Euro 6, автоматична скоростна кутия,  55+2+1 места, климатик, хладилник,  CD, DVD,  два монитора 19”, кафе машина, кухня

 

   

  През 2009г. фирмата закупи 3 нови туристически автобуса марка Setra , модел S 416 GT HD/ 2, Комфорт клас,  двигател Euro 5, автоматична скоростна кутия „Астроник”,  55+2+1 места, климатик, хладилник, CD, DVD,  два монитора 19”, кафе машина, кухня.

„Изпълнен проект BG161P0003-2.3.02-0151-C0001” „Подобряване на енергийната ефективност в „Кричим Експрес” ООД” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за публикацията се носи от „КричимЕкспрес”ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,че тя отразява официалното становище на ЕС и ДО.